Var det bare de første kristne som kunne høre fra Gud?


Forsvant ikke den profetiske nådegavene med apostlene? Var ikke overnaturlige hendelser kun for de første kristne? Det mener noen.

De fleste av oss har hørt eller lest historier om hvordan enkelte har opplevd at Gud taler til dem personlig – helt konkret. Britt Solveig Spilde forteller på side tolv hvordan hun opplevde Gud tale til henne om noe som like etter faktisk skjedde. Dette kalles gjerne for kunnskapsord. Sammen med tungetale og tydning av tunger, profeti og bønn om helbredelse, regnes disse som de karismatiske åndsgaver (1Kor 12, 4-11). Mange av disse gavene kan gjerne sammenføyes under begrepet «å høre Guds stemme», i en vid forståelse av ordet.

Ønskedrøm?

Er disse gavene tilgjengelig for kristne i dag, eller er Britt Solveigs opplevelse bare oppdiktning, ønskedrøm – eller en tilfeldighet? I dag vil noen kristne hevde at nådegavene, som følges av tegn og under, opphørte med apostlene. I teologien kalles synet gjerne sesasjonisme (fra eng. cessationism, cease = opphøre).

To grunner mot

De som argumenterer slik bruker i hovedsak to begrunnelser. For det første sier de at de overnaturlige gavene var noe spesielt for de første apostlene, og at de derfor opphørte mot slutten av det første århundret. Hovedhensikten ved de overnaturlige gavene var å underbygge apost-lenes autoritet og deres apostoliske budskap. Slik var de overnaturlige gavene nødvendige for å etablere Kirken, men ikke for å opprettholde den. Det andre hovedargumentet er at miraklene var sterkt koblet opp mot tilblivelsen av kanoniseringen av Bibelen. Da Det nye testamentet var fullført, opphørte gavene.

Det finnes lite bibelsk fundament for disse argumentene, og det virker heller som at de som har et sesasjonistisk syn søker å finne enkeltvers i Bibelen som kan underbygge sine teorier, i stedet for å se på hva Bibelen faktisk sier. For eksempel brukes Efeserne 2,20 som et argument for at apostelembetet var begrenset til det første århundret: «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.»

Vanlig for alle

Men Skriften virker å være helt tydelig på at de gavene som apostlene hadde, også skulle være normale hos «vanlige kristne». For eksempel står det i Joel 3 at Gud skal utøse sin Ånd over alle mennesker, og at vi skal profetere, få drømmer og se syn. I Det nye testamentet ser vi at Jesus sendte ut 72 mennesker for å demonstrere hans rike (Lukas 10,17) – ikke kun de 12 apostlene. Fra Apostlenes gjerninger leser vi blant annet om de 120 som talte i fremmede tunger på pinsedag (1,15), Kornelius og hedningene (kap. 10 og 11), Ananias (9,10-18) og Filips fire døtre som talte profetisk (21,9). Altså var det slett ikke bare apostlene eller de som apostlene hadde lagt hendene på, som hadde overnaturlige gaver.

Åpenbaring av Gud

I Paulus’ brev ser vi også at de overnaturlige gavene ble mye brukt rundt omkring i menighetene, og at Paulus oppmuntrer de kristne til å bruke dem.

I 1 Kor 14, 23-25 står det: «Om nå hele menig-heten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden? Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig i blant dere».

Til alle

Noen kristne tolker disse versene dit hen at det profetiske handler om at vi som kristne har fått innsikt, ved Den hellige ånd, da vi kom til tro, i mysteriet om evangeliet og Jesus Kristus. Det å profetere handler derfor kun om en form for forkynnelse som skal føre til omvendelse og åpenbaring i Guds ord. Og få innsikt i hvordan andre mennesker har det, spesifikke sykdommer eller andre behov de kan ha, eller konkrete ord inn i deres situasjon, avskrives altså.

Problemet med denne tanken er at de overnaturlige nådegavene som beskrives, var helt tydelig til bruk i Kirken og blant kristne. Og hva er da poenget med profeti, tunger og annet, om det kun skal forkynne evangeliet? Åndens gaver er gitt til hele kirken, ifølge Paulus, slik at det tjener alle til det gode (1Kor 12, 6-7) og til oppbyggelse, formaning og trøst (14,3).

Både hedninger og esler

Hvis det var slik at de overnaturlige gavene tok slutt ved apostlene, hvorfor er det da ingen bibelsk tekst som indikerer at Gud er ferdig med den stadfestende funksjonen av det overnaturlige, eller at Kirken ikke lenger trenger mirakuløs autentisering av evangeliets budskap? Det eneste skriftstedet som eventuelt kan tolkes dit hen er 1 Kor 13, ofte kalt kjærlighetskapitlet. I vers 10 står det at: «når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne.» Det fullkomne referer til den endelige kanonisering av NT i år 397, hevder sesasjonistene, og det stykkevise referer til de karismatiske gavene, som nå har «forsvunnet» eller opphørt.

Jeg tror det «fullkomne» heller referer til når Gud ved verdens ende får satt «alt i rett stand». Poenget med teksten er at alt det vi gjør må ha et fundament av kjærlighet, ellers er det bare tomhet.

Uansett er det en stor svakhet å basere en hel doktrine på et såpass uklart avsnitt i Bibelen, og som heller ikke støttes noe annet sted i Skriften. I Hebreerne 13,8 står det at: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Gud for-andrer seg aldri. Han er en miraklenes Gud som gjennom hele Skriften taler til mennesker, ja selv til hedninger og esler!

Misjonskall

Apostlenes gjerninger burde være til inspirasjon og oppmuntring for oss til å leve liv som er ledet av Ånden – både i forhold til hva de skulle si i ulike situasjoner, hvor de skulle dra og hva de skulle gjøre. Ikke minst er det viktig i et misjons-perspektiv. Mange av oss har opplevd at Gud har talt konkret til oss og gitt oss et kall til å reise til et konkret land eller bedrive en spesifikk type tjeneste. Og en slik tiltale fra Gud burde vi vel ikke ta lett på?

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg