Nye retningslinjer om forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i UIO


«Seksuelle krenkelser skjer også i Ungdom i Oppdrag, derfor er dette arbeidet viktig», sier Alice Byberg, personal-leder i UIO.

Nye retningslinjer

Det siste året har Alice Byberg ledet arbeidet med å forbedre retningslinjer for forebygging og håndtering av seks-uelle krenkelser i UIO. Det har siden slutten av 90-tallet vært retningslinjer i UIO på håndtering av seksuelle overgrep. Men de siste halvannet året har det pågått et arbeid for å utbedre disse. «De retningslinjene vi hadde var spesielt fokusert på hvordan håndtere alvorlige seksuelle overgrep», sier Byberg. «Men vår opplevelse er at det oftest er saker i grå-sonen i UIO. Der man tråkker over noen grenser, men som vi manglet språk på å definere og håndtere». Derfor har UIO utvidet sin begrepsbruk i de nye retningslinjene, der en nå snakker om seksuelle krenkelser og der en har fått inn hvordan disse kan forebygges.

Arbeidsdokument

Alice Byberg fremhever viktigheten av å ha et felles språk når en snakker om slike saker. Hun mener at de nye retningslinjene er lettere å bruke, tydeligere og hun håper de skal bli allemannseie i organisasjonen. De har også utarbeidet en ti-punkts liste, med noen verdier hun ønsker skal prege UIO. «Disse punktene sier noe om hva vi tror på og står for. De bør være lett tilgjengelige, og en god måte å starte en dialog om disse teamene med våre studenter og stab», sier hun.

Ikke bevist maktroller

Hvordan kan en forebygge slike krenkelser? «Jeg tenker det viktigste vi kan gjøre er å snakke om det. Ved å sette ord på det og gi det et språk, er det lettere å gjenkjenne slike uønskede opplevelser. Det gjør det mye lettere å si ifra. Enten om det skjer med en selv eller en ser det i andre relasjoner». Et annet viktig element er å bevisstgjøre ledere i UIO om hvilket ansvar de har. «Vi har mange unge ledere i UIO, og mange er ikke bevist den maktrollen de har i de ulike relasjoner». Hun håper at en bevisstgjøring rundt dette med makt og seksuelle krenkelser vil bidra til at dette forebygges i større grad.

Si ifra!

Byberg forteller at de siste årene har hatt tre til fire saker om seksuelle krenkelser i UIO. «Det har ikke vært flere varsler i etterkant av #metoo kampanjen. Men sitter du med opplevelse av seksuelle krenkelser i UIO er det viktig at du sier ifra», sier hun. Alle saker om mistanke eller anklage om seksuelle krenkelser skal rapporteres oppover til senterleder.

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for seksuell trakassering?

Hva er seksuell trakassering?

Det kan være kommentarer på kropp og seksualitet, spredning av seksuelt innhold på nett eller antydende kroppsspråk. Det kan også være rent fysisk som seksuell kontakt uten samtykke, uønsket kontakt, voldtekt eller voldtektsforsøk. All uønsket seksuell oppmerksomhet regnes som seksuell trakassering.

Er det straffbart?

Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Likestillingsloven §8 sier dette:

«Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.

Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.»

Det er også inntatt et generelt forbud mot trakassering i arbeids-miljøloven § 4-3 nr. 3.

Når kan jeg si i fra?

All uønsket seksuell oppmerksomhet i alle grader skal tas alvorlig, om det var ubehagelig eller et grovt overtramp. Du som opplever det bestemmer om det var uønsket, uansett hva vedkommendes intensjon var.

Hvordan kan jeg si i fra?

Om du er student eller i jobb skal det finnes tiltak mot seksuell trakassering, snakk med noen du stoler på og gjør deg kjent med hvilke prosedyrer og tiltak som finnes der du er.

Det finnes også mye god informasjon på nett:

www.ldo.no Likestillings og diskrimineringsombudet kan hjelpe deg med å sette ord på hva som har skjedd og komme med råd til videre handling.

www.arbeidstilsynet.no Her kan du finne informasjon om hva som er lov eller ikke på arbeidsplasser og hvordan du kan få hjelp om trakasseringen fant sted på arbeidsplassen.

www.ung.no Er du ung og har spørsmål rundt seksuell trakassering? ung.no har artikler og lovdata, og forum hvor du kan henvende deg anonymt.

www.overgrep.no Her finnes det veiledning på hvordan du anmelder, og lovdata knyttet til overgrep og trakassering.

Resente artikler
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 Ungdom i Oppdrag

Youth With A Mission Norway

MM19 DTS ad.jpg